داس

بسیار تیز و برنده

دسته سه پرچ محکم

مناسب برای کشاورزی

تیغه محکم از ورق فولاد 2.5 میلیمتری